• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Үйлчилгээ
Та энд байна: Нүүр \ Үйлчилгээ \ Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалт
Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалт

Үйл ажиллагааны гол зорилго: 

 

Төрийн  хяналт шалгалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг гэрээ, графикаар тогтоосон хугацаанд нь батлагдсан хүчин төгөлдөр аргачлалын дагуу шалгах замаар Монгол Улсын хэмжээнд хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг хангах, буруу хэмжлийн сөрөг үр дагавараас нийгэм, эдийн засаг, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах. 

 

Чиг үүрэг:

 

 - Масс, цахилгаан, эзэлхүүн, багтаамж, дулаан, даралтын хэмжлийн төрлөөр төрийн хяналтад заавал хамрагдах  хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх эрхзүйн болон техникийн үндсийг бүрдүүлэх.

 -  Хэмжих хэрэгслийн анхдагч, ээлжит болон давтан баталгаажуулалтыг гүйцэтгэх. 

 

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт гэж юу вэ?

 

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт” (verification of ameasuring instrument) гэж хэмжих хэрэгсэл нь тогтоосон шаардлагад нийцэж байгааг эрх бүхий байгууллагаас нотолж,баталгаажуулалтын тэмдгээр битүүмжлэн, гэрчилгээ олгох тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг хэлнэ.

 

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын хамрах  хүрээ 

 

Дараахь үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг хэмжил зүйн төрийн хяналт шалгалтад хамруулна:

1/ худалдаа, үйлчилгээний тооцоо;

2/ хүн, малэмнэлгийн шинжилгээ, эмчилгээ, оношлогоо;

3/ байгаль орчны хамгаалал;

4/ улсыг батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах. 

 

Эрх зүйн орчин 

 

- Монгол Улсын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль

Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 11 сарын 06-ны өдрийн “Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 117 тоот тушаал.

- Хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам

- Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ бичих журам

- Хэмжүүрийн улсын шалгагчийн эрх олгох, түүнийг аттестатчилах журам

- Гэрчилгээ, мэдэгдлийн загвар, гэрчилгээ бичих журам

- Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга болон баталгаажуулалтын лабораторийн тэмдэг хэрэглэх журам

 

Хэмжих хэрэгслийн  баталгаажуулалтыг хэн гүйцэтгэх вэ?

 

 

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТАД  ЗААВАЛ ХАМРАГДАХ ХЭМЖИХ ХЭРЭСЛИЙН ЖАГСААЛТ /харах/

Бидний тухай