• 7052-3891
 • dornogobi@masm.gov.mn
Бидний тухай
Та энд байна: Нүүр \ Бидний тухай \ Танилцуулга
Танилцуулга

Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс

    Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь орон нутгийн хэмжээнд стандартчилал, тохиролын үнэлгээний баталгаажуулалт, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, хэмжил зүйн төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Төрийн үйлчилгээний тохируулагч байгууллага юм.

Эрхэм зорилго

    Стандартчилал, тохиролын үнэлгээний баталгаажуулалт, хэмжилзүйн чиглэлээр батлагдсан хууль тогтоомж, шийдвэр, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэн, чанарын удирдлагын тогтолцоот байгууллага болоход оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний баталгаажуулалт, тохиролын үнэлгээ
 • Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт
 • Стандарт, мэдээллийн сангийн үйлчилгээ, сургалт, мэдээлэл, арга зүйн зөвлөгөө үзүүлнэ

    Тус хэлтэс нь Стандарт, хэмжилзүйн газраас мэргэжлийн арга зүйгээр хангагдан итгэмжлэгдсэн хэмжилзүйн лаборатори, баталгаажуулалтын алба болон нийт 10 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хууль, эрх зүйн орчин

 • Хэмжил зүйн тухай хууль  
 • Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль  
 • Төрийн албаны тухай хууль  
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль  
 • Монгол Улсын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль  
 • Хүнсний тухай хууль  

Стандарт, Хэмжилзүйн Хэлтсийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэл

а/ Аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь хэмжилзүйн хэсэг,  стандартчилал баталгаажуулалтын хэсэг гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

б/ Тус хэлтэс нь дараахь үйл ажиллагааг явуулна.

 • Цулын хэмжих хэрэгсэлд баталгаа олгох
 • Цулын хэмжих хэрэгсэлд тохируулга хийх
 • Шатахуун түгээх станц болон хий шингэний хэмжих хэрэгсэлд баталгаа олгох
 • Механик болон электрон цахилгаан тоолуурын баталгаа олгох.
 • Усны тоолуурын баталгаа олгох.
 • Дулаан даралтын хэмжих хэрэгсэлд баталгаа олгох.
 • Дотоодын бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
 • Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тохирлын гэрчилгээ зөвшөөрөл олгох
 • Орон нутгийн түвшинд стандарт боловсруулах
 • Байгууллагын стандартыг хянах, бүртгэх
 • Стандартын салбар сангаар  үйлчлэх
 • Импортын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгох
 • Экспортын бараанд тохирлын гэрчилгээ олгох
 • Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, төлбөрт ажил үйлчилгээ, сургалт явуулах
 • Холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, мөрдөлтөнд хяналт тавих
 • Чанарын иж бүрэн удирдлагын систем нэвтрүүлэх

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

 • Орон нутагт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний чанарыг дээшлүүлэх
 • Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах
 • Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах 

Үйл ажиллагааны зарчим

 • Хууль дээдлэх
 • Шударга байх
 • Туслан дэмжих
 • Үйлчилгээг оновчтой хүргэх, үр ашигтай байх
 • Хэрэглэгчдэд үйлчилгээг ойртуулах
Бидний тухай