• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Үйлчилгээ
Та энд байна: Нүүр \ Үйлчилгээ \ Стандартын салбар сан
Стандартын салбар сан

Үйл ажиллагааны чиглэл

Стандарт болон техникийн зохицуулалт, техникийн дүрэм журам, норматив баримт бичиг, тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, мэдээлэх, сурталчлах, үндэсний болон олон улсын стандартаар үйлчилнэ.

 

Стандартчиллын зорилго, зарчим

 

Стандартчиллын зорилго нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдлыг хамгаалах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бүх төрлийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, бүтээгдэхүүний харилцан орлолт, сорилт, хэмжилтийн нэгдмэл байдлыг хангахад оршино.


 Стандартчилалд дараахь зарчмыг баримтална:

 
  • Төр, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч тэгш эрхтэйгээр оролцох
  • Нийгмийн эрх ашигт нийцэх;
  • Бие даасан, хараат бус байх;
  • Стандарт нь шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн түвшин, практикийн ололтод тулгуурласан, товч тодорхой агуулгатай байх;
  • Олон улсын стандартыг үндэсний стандарт боловсруулахад үндэс суурь болгох;
  • Стандарт нь үйлдвэрлэл, худалдаанд үндэслэлгүйгээр саад учруулахгүй байх;
  • Стандарт нь бүтээгдэхүүний хэрэглээний болон ашиглалтын шинж чанарт үндэслэх;
  • Хууль тогтоомжид харшилсан үзүүлэлт, шаардлагыг стандартад тусгахгүй байх.Холбогдох хууль, дүрэм

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль

Монгол Улсын Үндэсний стандартын жагсаалт

СТАНДАРТЧИЛЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2016

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА.  /Та дараах сэтгэл ханамжинй судалгааг бөглөөд dtsd1999@yahoo.com хаягаар илгээнэ үү!  

Техникийн хорооны дарга, гишүүдэд зориулсан

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн дарга, гишүүдэд зориулсан

Стандарт боловсруулж буй ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан

Стандартын төсөл боловсруулагчидад зориулсан

Стандарт боловсруулах талаар арга зүйн зөвлөгөө авагчдад зориулсан

Бидний тухай